Regulamin

 

Niniejszy dokument określa zasady sprzedaży produktów marki Kids on the moon, prowadzonej przez spółkę Moon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000542017, posiadającą numer NIP: 5252608301, REGON: 360748580, (zwaną dalej „Sprzedawcą”), za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod domeną kidsonthemoon.com, zwanego dalej „Sklepem internetowym” lub „Sklepem”, prowadzonego przez Sprzedawcę.

Dane kontaktowe Sprzedawcy to:

1)      adres: ul. Leopolda Lisa-Kuli 12/2, 01-512 Warszawa,

2)      e-mail: [email protected]

 

[Definicje]

§1

 

 1.       Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

1)     Regulamin – niniejszy regulamin.

2)     Sprzedawca – oznacza spółkę Moon spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie przy ul. Leopolda Lisa-Kuli 12/2, 01-512 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000542017 posiadającą NIP: 5252608301, REGON: 360748580, prowadzącą Sklep internetowy.

3)     Strona sklepu internetowego/Sklep internetowy/Sklep – oznacza każdą ze stron  internetowych działających pod domenami www.kidsonthemoon.com, za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową.

4)     Klient – osoba fizyczna lub prawna, która korzysta ze strony Sklepu internetowego, w tym osoba, dla której utworzone zostało Konto i która dokonuje zakupu za pośrednictwem strony Sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

5)     Konto – administrowany przez Sprzedawcę panel Klienta, uruchomiany po dokonaniu procesu rejestracji, na którym utrzymywane są informacje dotyczące w szczególności historii i statusu zamówień.

6)     Rejestracja – procedura zakładania Konta.

7)     Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Klientem a Sklepem, na warunkach określonych w Regulaminie, dotyczącą towarów oferowanych w Sklepie internetowym.

8)     Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

9)     Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10)   Czas realizacji zamówienia – okres, w którym Sprzedawca zobowiązany jest wysłać przesyłkę wybranym przez Klienta sposobem.

 

 

 

[Warunki korzystania ze Sklepu internetowego]

§2

 

 1.       W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient musi mieć dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną wersję przeglądarki internetowej, tj. Internet Explorer w wersji 10.0 i nowszej, Firefox 55 i nowszej, Chrome 60 i nowszej, Safari 10 i nowszej, minimalna rozdzielczość 320x480px (zalecana 1366×768), włączoną obsługą JavaScript i Cookies oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2.       Klientom nie wolno korzystać z kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta innym Klientom.

 

[Rejestracja i prowadzenie Konta]

§3

 

 1.       Klient może zrealizować zamówienie jako Klient zalogowany, tj. taki, który ma Konto utworzone w wyniku Rejestracji lub jako Klient niezalogowany. Rejestracji można dokonać w ramach procesu zakupowego lub też niezależnie od niego. W wyniku Rejestracji zostaje utworzone dla Klienta Konto.
 2.       W przypadku Klientów niezalogowanych warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na odpowiednim etapie składania zamówienia.
 3.       Konto utworzone w Sklepie daje możliwość zakupu produktów marki Kids on the Moon.
 4.       Rejestracji należy dokonać wypełniając formularz rejestracyjny, w którym należy podać następujące informacje:

1)      adres e-mail,

2)      imię,

3)      nazwisko,

4)      data urodzenia.

Informacje, których podanie jest niezbędne do założenia Konta i realizacji zamówienia są wyraźnie oznaczone w formularzu rejestracyjnym.

 1.       Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta bezpłatną usługę w postaci utrzymania Konta Klienta. Do zawarcia umowy o świadczenie tej usługi dochodzi z chwilą uzyskania potwierdzenia Rejestracji Konta. Potwierdzenie klient otrzymuje na podany w procesie rejestracji adres mailowy. Umowa o utrzymanie Konta zawarta jest na czas nieokreślony. Klient w każdym czasie i bez podawania przyczyn może wypowiedzieć tę umowę, poprzez złożenie stosownego oświadczenia lub żądanie usunięcia Konta, co powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług utrzymania Konta w Sklepie internetowym. W celu rozwiązania umowy o utrzymanie Konta należy wysłać e-mail na adres: [email protected]. W sytuacji, gdy Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta oraz przyjętego przez Sklep internetowy, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia, albo skutecznego jego anulowania. Dane Klienta, który rozwiązał umowę o utrzymanie Konta zostają usunięte.
 2.       Zabronione jest zamieszczanie przez Klienta wśród informacji dostępnych na Koncie treści o charakterze bezprawnym.

 

[Składanie zamówień]

§4

 

 1.       Zamówienia w Sklepie internetowym można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2.       Informacje zawarte na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.
 3.       Klient składa zamówienie poprzez dodanie towaru do koszyka wybierając odpowiednie właściwości towaru, takie jak np. rozmiar.
 4.       Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka towarów, w tym ich ewentualnego usunięcia, dokonania zmiany, zapoznania się z ceną towaru.
 5.       Na tym etapie Klient może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejść do kasy, klikając odpowiednie przyciski.
 6.       Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku Klient zostaje skierowany do podania dalszych informacji niezbędnych do realizacji zamówienia, takich jak adres i sposób dostawy.
 7.       Klient zalogowany nie musi po raz kolejny podawać danych, które przechowywane są w związku z założonym przez niego Kontem.
 8.       Klient może wybrać dostawę za pośrednictwem kuriera, paczkomatów InPost lub poczty. Następnie Klient przechodzi do okna wyboru sposobu płatności, w którym zostaje poinformowany o łącznej kwocie zamówienia brutto obejmujące cenę za towar oraz koszty dostawy.
 9.   Przesłanie Sprzedawcy zamówienia stanowi złożenie mu oferty zawarcia Umowy.
 10.   Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie jego złożenia wraz z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji na wskazany przez Klienta e-mail. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.
 11.   Jeśli Klient wybrał opcję płatności on-line, otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie płatności.
 12.   Klient zostanie poinformowany o tym, że zamówienie jest gotowe do wysyłki a następnie maila z informacją, że zamówienie zostało wysłane.
 13.   Czas realizacji zamówienia tzn. czas w którym zamówienie jest kompletowane i przygotowywane do wysyłki, wynosi, co do zasady, do 10 dni roboczych, licząc od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, w przypadku płatności innej niż za pobraniem. W przypadku dłuższego terminu realizacji Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez Sprzedawcę.
 14.   Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu niedostępności przedmiotu zamówienia lub wystąpienia innych problemów z jego realizacją, Sprzedający skontaktuje się z Klientem w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia lub ewentualnego odstąpienia od realizacji zamówienia.
 15.   W przypadku gdy Klient zrezygnuje z Zamówienia, z powodu braku możliwości jego pełnej lub częściowej realizacji przez Sprzedającego, a przekazał już na rachunek Sprzedającego określoną w formularzu zamówienia należność, Sprzedający zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, kwotę równą kwocie przekazanej za to Zamówienie. Zwrot dokonywany jest w formie w jakiej została zrealizowana płatność.

 

[Płatności i dostawa]

§5

 

 1.       Sprzedaż towarów w Sklepie internetowym odbywa się walucie PLN oraz EURO. W razie dokonywania płatności z rachunku bankowego prowadzonego w walucie innej niż waluta wskazana w Sklepie, w procesie płatności nastąpi przewalutowanie zgodnie z warunkami ustalonymi przez operatora płatności lub przez bank Klienta, które to przewalutowanie Klient musi wziąć pod uwagę dokonując płatności.
 2.       Wskazane ceny są cenami brutto, tzn. uwzględniają podatek VAT. Do wartości zamówionych towarów doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy, który jest wskazywany w trakcie składania zamówienia i dodawany do ceny towarów na końcu zamówienia.
 3.       Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak i za granicą.
 4.       Zamówiony Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu.
 5.       Przed złożeniem zamówienia Klient potwierdza – poprzez zaznaczenie pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia. Klient ma możliwość ściągnięcia Regulaminu i zapisania go na swoim komputerze.
 6.       W przypadku zamówienia kilku towarów koszt przesyłki naliczany jest jak dla zamówienia jednego towaru.
 7.       Na każdy sprzedany Towar Sprzedający wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę. Chęć otrzymania faktury należy zaznaczyć przy zamówieniu wraz z podaniem danych firmy oraz numeru NIP. Dokonując zakupu w Sklepie i wymagając wystawienia faktury Klient automatycznie upoważnia Sklep do wystawienia faktury bez podpisu.
 8.       Przed odebraniem przesyłki, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie w którym dostarczony został zakupiony towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, Klient ma prawo w obecności dostarczyciela sporządzić protokół oraz powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym.

 

[Odstąpienie od Umowy]

§6

 

 1.       Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
 2.       Do zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres:[email protected]  lub skanu oświadczenia na adres e-mail: [email protected]. Pobranie formularza odstąpienia, z którego może skorzystać Klient, możliwe jest ze strony Sklepu internetowego.
 3.       W razie odstąpienia przez Klienta od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.
 4.       Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu towary objęte Umową, której dotyczy oświadczenie o odstąpieniu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 5.       Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Na obniżenie wartości towaru może też wpłynąć uszkodzenie przesyłki w transporcie, spowodowane zapakowaniem przez Klienta zwracanego towaru bez należytej staranności.
 7.       Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, koszty dostarczenia rzeczy do Klienta niezwłocznie lecz nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania towaru przez Sprzedającego lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania Sprzedającemu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8.       Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę wówczas, w razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów dodatkowych, przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostawy.
 9.       Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli rachunek bankowy Klienta będącego Konsumentem jest prowadzony w określonej walucie innej niż złoty polski, a płatność za towary dokonana została za pośrednictwem systemu PayPal i wpłynęła na konto Sprzedawcy w walucie polskiej, zwroty są dokonywane za pośrednictwem systemu PayPal i ze względu na różnice kursowe, PayPal zwraca kwotę wyliczoną według kursu z danego dnia dokonywania zwrotu. W takiej sytuacji Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne straty kursowe poniesione w związku z taką operacją wykonywaną przez system PayPal w odniesieniu do zwracanej kwoty. 
 10.   Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku towarów wytworzonych na indywidualne zamówienia Klienta, w tym towarów personalizowanych.

 Formularz odstąpienia od umowy

 

[Wymiana]

§7

 

 1.       Klient ma możliwość wymiany zakupionego towaru, po warunkiem, że towar na który będzie chciał dokonać wymiany będzie dostępny. Wymiana może dotyczyć wymiany na inny model lub inny rozmiar lub kolor.
 2.       W celu wymiany towaru Klient winien skontaktować się ze Sprzedawcą, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected]. W mailu należy podać imię i nazwisko zamawiającego, numer zamówienia, którego ma dotyczyć wymiana i informacje dotyczące wymiany, w tym rozmiar na jaki ma być wymieniony towar.
 3.       Wymianie podlegają wyłącznie towary nienoszące śladów użytkowania – w stanie niezmienionym, z metkami. Wymianie nie podlegają towary wytworzone na indywidualne zamówienia Klienta.
 4.       Koszt wymiany towaru, to koszt ponownej wysyłki towaru do Klienta, równy najniższemu kosztowi przesyłki.
 5.       W razie wymiany towaru Klient zobowiązany jest odesłać towar, który ma podlegać wymianie. Koszty zwrotnej przesyłki towaru ponosi Klient. Paragraf 6 ust. 6 stosuje się.
 6.       W przypadku, gdy cena wymienianego towaru uległa zmianie, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany wraz z informacją o konieczności dokonania dopłaty lub przysługującym mu zwrocie różnicy ceny.

 

[Reklamacja]

§8

 

 1.       Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi towarów pozbawionych wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2.       Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

1)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

2)      żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 1.       Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać w terminach ustawowo przewidzianych, na adres: DEL-FINA Sp. z o.o. ul. Lipkowska 92, 05-080 Izabelin, lub na adres e-mail: [email protected].  Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym, (zawierającym wskazanie osoby składającej reklamację, żądanie załatwienia reklamacji oraz wskazanie wady towaru). Klient może skorzystać ze wzoru dostępnego na stronie Sklepu internetowego.
 2.       Jeżeli podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3.       Sprzedający w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Klienta żądania reklamacyjnego ustosunkuje się do żądania. Jeżeli w ciągu tych 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
 4.       O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny podany przez Klienta w reklamacji.
 5.       W każdym z przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający.
 6.       Klient, który wykonuje uprawnienie z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na adres sprzedawcy. Koszty dostarczenia wadliwego towaru przez Klienta ponosi Sprzedawca.
 7.       Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi można składać również na adres e-mail: [email protected].

 Formularz reklamacji

 

[Pomoc techniczna]

§9

 

Klienci mogą skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących funkcjonowania Strony Internetowej drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na adres: [email protected].

 

[Polityka Prywatności]

§10

 

 1.       Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2.       Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3.       Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:

1)      w celu realizacji Umów,

2)      na potrzeby działań marketingowych Sprzedawcy.

 1.       Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Umowy, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2), ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych wtedy, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, za który w szczególności uważa się marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych. W przypadkach wymaganych przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa podstawą przetwarzania jest zgoda wyrażona przez Klientów.
 2.       Dane osobowe zgromadzone w Sklepie internetowym mogą być także udostępnione:

1)      odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

2)      innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

 1.       Zakres przetwarzanych w Sklepie internetowym danych obejmuje: następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, adres do rozliczeń, numer telefonu, data urodzenia.
 2.       Sprzedający zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 3.       Klientom przysługuje prawo:
  1)      dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej ze Sprzedającym lub poprzez edycję danych konta, po zalogowaniu się na Konto,2)      żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać maila na adres: [email protected]3)      sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać maila na adres: [email protected]4)      otrzymania danych, które jej dotyczą i są przetwarzane przez administratora oraz prawo do żądania przesłania zebranych danych osobowych do innego usługodawcy,5)      w przypadku naruszenia praw Klient ma prawo zgłosić skargę do odpowiedniego organu.
 4. Po zakończeniu korzystania przez Klienta z Konta, w tym na skutek wypowiedzenia, o którym mowa §3 ust. 5 Regulaminu, odmowy akceptacji zmian regulaminu, o której mowa w §12 ust. 2 Regulaminu, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
  1)      dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez Klienta Regulaminu oraz przepisów prawa,2)      stwierdzenia, czy korzystanie przez Klienta z usług było zgodne z Regulaminem oraz przepisami prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane, co do zasady, przez czas 6 lat.

 

[Pliki cookies]

§11

 

 1.       Sprzedający wykorzystuje pliki cookies w celu między innymi umożliwienia logowania się do Konta, monitorowania ruchu Klienta na Stronie Sklepu internetowego, opracowania statystyk korzystania ze Sklepu internetowego.
 2.       Witryny Sklepu internetowego korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie.
 3.       Klient może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryn może okazać się niemożliwe.

 

[Newsletter]

§11a

 

 1.       Poprzez podanie przez Klienta jego adresu e-mail w odpowiednim miejscu na stronie Sklepu Internetowego, Klient może wyrazić zgodę na udostępnienie swojego adresu e-mail również w celu wykorzystania go przez Sprzedającego do wysyłania Klientowi informacji handlowych dotyczących oferowanych przez Sprzedawcę usług i towarów (dalej: „Newsletter”).
 2.       Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter’a następuje z chwilą otrzymania od Sklepu Internetowego, na adres mailowy Klienta, informacji o dodaniu jego adresu do listy mailingowej Sklepu Internetowego.
 3.       Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo rezygnacji z otrzymywania Newsletter’a poprzez przesłanie maila z informacją o rezygnacji z Newsletter’a na adres: [email protected] lub poprzez kliknięcie w specjalnie oznaczony link znajdujący się pod treścią wiadomości Newsletter’a.
 4. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu usługi Newsletter’a Klient może zgłaszać pisząc na adres[email protected].

 

[Postanowienia końcowe]

§12

 

 1.       Niniejszy Regulamin jest częścią treści zawieranej Umowy, a jego treść może być utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony sklepu internetowego.
 2.       Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Strony sklepu internetowego, a także poprawy ochrony prywatności Klientów i zapobieganiu nadużyciom. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającą odnośnik do tekstu nowego regulaminu. Nowa wersja Regulaminu wiąże zarejestrowanych Klientów, jeśli w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania nie oświadczą oni, że nie akceptują wprowadzonych w Regulaminie zmian. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
 3.       Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4.       W zakresie Umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.
 5.       Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne a prawem właściwym jest prawo polskie. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej  oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

1)      http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

2)      http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

3)      http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 1.       Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów, w tym tych obowiązujących na terenie kraju, w którym Konsument ma swoje miejsce zamieszkania a przepisy tam obowiązujące są korzystniejsze dla Konsumenta niż przepisy prawa polskiego.

 

 

Data opublikowania Regulaminu: 18.02.2021

Rozmiar
Sortuj